Lokalizacja sklepu

Wybierz województwo

Wybierz miasto

Wyszukiwanie:  Sortowanie:

Regulamin serwisu K-SZOP.pl

Regulamin obowiązuje od 10 grudnia 2010 roku.

Serwis porównujący ceny oferowany przez witrynę K-SZOP.pl prowadzi firma EOIL z siedzibą w Opolu, przy ulicy Jana Bytnara "Rudego" 12d/108, NIP: 754-273-32-05, REGON: 160184190, w dalszej części regulaminu zwaną Usługodawcą lub K-SZOP.pl.

Korzystanie z serwisu K-SZOP.pl przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z usługi porównywarki cen oferowanej na witrynie K-SZOP.pl.

Usługodawca w swoim serwisie prezentuje ofertę handlową sklepów internetowych, zwanych w dalszej części Regulaminu Partnerami.

1. Charakterystyka serwisu

Porównywarka cen K-SZOP.pl to narzędzie, które umożliwia Użytkownikowi poszukiwanie informacji o produktach lub usługach oferowanych przez współpracujących z serwisem Partnerów.

Usługodawca oferuje wyłącznie usługę porównywania cen i produktów. Nie jest sklepem, nie działa również jako pośrednik, akwizytor lub dystrybutor produktów (usług) swoich Partnerów.

Klikając na konkretny produkt lub usługę w serwisie K-SZOP.pl, Użytkownik będzie automatycznie przekierowany na stronę sklepu Partnera, gdzie będzie mógł zamówić usługę lub dokonać zakupu towaru.

Porównywarka cen K-SZOP.pl umożliwia Użytkownikowi poszukującemu informacji, zapoznanie się z opisem i cechami produktu, a także wybór oferty najbardziej atrakcyjnej, przy wykorzystaniu różnych kryteriów wyszukiwania.

2. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownikami serwisu K-SZOP.pl mogą być osoby indywidualne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

Użytkownik serwisu może przeglądać opisy produktów i usług oraz porównywać oferty różnych Partnerów.

Ponadto Użytkownik może umieszczać w serwisie opinie na temat towarów, usług i Partnerów, a także inne materiały, których zamieszczenie umożliwiają funkcjonalności serwisu K-SZOP.pl. Warunkiem umieszczenia treści Użytkownika w serwisie K-SZOP.pl jest podanie przez niego danych osobowych niezbędnych przy rejestracji.

Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z serwisu K-SZOP.pl do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość serwisu K-SZOP.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, w szczególności nie stanowi - ze strony Usługodawcy - oferty, ani zaproszenia do negocjacji.

Korzystanie z części funkcjonalności przez Użytkownika może wymagać rejestracji w serwisie K-SZOP.pl. Aktywowanie konta w K-SZOP.pl odbywa się zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości e-mail. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia regulaminu.

Użytkownik aktywując konto zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych od Usługodawcy na podany adres e-mail.

3. Treści Użytkowników

Usługodawca może publikować w serwisie K-SZOP.pl w całości lub fragmenty treści zamieszczonych przez zarejestrowanych Użytkowników. Są to między innymi komentarze lub oceny dotyczące towarów, usług lub Partnerów.

Użytkownicy wprowadzając treści przyjmują pełną odpowiedzialność za jej zawartość.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych w serwisie wypowiedzi Użytkowników.

K-SZOP.pl nie redaguje treści Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub fragmentów wypowiedzi w przypadkach, gdy dana treść:

a) narusza godność ludzką, dobra osobiste lub dobre obyczaje;
b) narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób trzecich;
c) zawiera treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
d) rani przekonania religijne lub polityczne;
e) zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
f) sprzyja zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
g) ma charakter reklamy bądź zawiera innego rodzaju informacje lub materiały o charakterze komercyjnym;
h) promuje system sprzedaży lawinowej;
i) zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy email;
j) jest w formie obraźliwej lub wulgarnej

Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania treści Użytkownika innym serwisom oraz ich publikacji w serwisach innych niż K-SZOP.pl.

4. Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o towarach i usługach umieszczonych w serwisie K-SZOP.pl.

Usługodawca nie jest sprzedawcą ani usługodawcą ofert prezentowanych w serwisie, a jedynie prezentuje informacje o towarach lub usługach znajdujących się w ofercie swoich Partnerów. Usługodawca nie odpowiada za aktualność, zupełność ani rzetelność informacji, co do przedmiotu oferty Partnera.

K-SZOP.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może tego jednak w pełni zagwarantować. Aby sprawdzić aktualność oferty oraz dostępność towaru Użytkownik winien przejść do strony internetowej sklepu, z którego oferta pochodzi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze sklepem (tj. Partnerem), z którego dana oferta pochodzi.

K-SZOP.pl nie odpowiada za ewentualne różnice w cenie produktu lub usługi pomiędzy informacją umieszczoną w serwisie Usługodawcy i na stronie Partnera.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji umowy przez Partnera wobec Użytkowników, ani za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie K-SZOP.pl.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika w sklepie Partnera.

K-SZOP.pl nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, bądź nie wykonanie przez Partnera obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanej informacji handlowej ani za zgodność informacji handlowej z ofertą umieszczoną w sklepie Partnera.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług promowanych w serwisie przez Partnerów, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Partnera do ich sprzedaży.

Usługodawca w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

Użytkownik nie będzie kierować do Usługodawcy żadnych pytań, zastrzeżeń bądź żądań dotyczących jakości lub wad towarów i usług nabytych od Partnerów.

Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych, niezależnych od niego, przerw w funkcjonowaniu serwisu, które mogą wpłynąć na prezentację informacji handlowej.

Usługodawca nie jest odpowiedzialny za ewentualne zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu, spowodowane zdarzeniami niezależnymi od Usługodawcy, których nie mógł przewidzieć ani im zapobiec.

5. Ochrona danych osobowych

Usługodawca dba o poufność wszelkich danych osobowych uzyskanych w trakcie działalności serwisu. Dane te w żadnej formie ani w żadnym wypadku nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych dotyczących Użytkowników będzie odbywało się na warunkach i zgodnie z Polityką prywatności.

Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

6. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji na witrynie K-SZOP.pl.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.